آگهي مناقصه برق رساني به دهكده گل محلات

مديريت جهاد كشاورزي شهرستان محلات در نظر دارد پرو‍ژه هاي ذيل را از طريق مناقصه به شركت ها و پيمانكاران داراي رتبه و صلاحيت واگذار نمايد. از متقاضيان شركت در مناقصه دعوت به عمل مي آيد جهت دريافت اسناد مناقصه به امور مالي شهرستان واقع در خيابان جمهوري اسلامي، خيابان جهاد و يا به امور قراردادها وپيمانهاي سازمان جهاد كشاورزي استان واقع در خيابان جهاد مراجعه نمائيد.

1- مهلت دريافت اسناد از تاريخ 90/11/8 لغايت  90/11/12

2- مهلت ارائه پاكت قيمت از تاريخ 90/11/13 لغايت 90/11/15

 

رديف عنوان پروژه محل اجرا بر آورد اوليه مبلغ تضمين (ريال) رتبه در رشته مورد نياز
1

احداث شبكه 20كيلو ولت

به طول 800 متر نصب 5

دستگاه ترانسفورماتور 100 كاوا

محلات-دهكده گل 516/380/243 70/819/01 برق يا نيرو