سومين جلسه شوراي هماهنگي

سومين جلسه شوراي هماهنگي درتاريخ 93/03/08دردفتر مدير با موضوع طرح وبررسي مسائل جاري مديريت تشكيل وموارد ذيل مصوب گرديد . طرحهاي آبياري تحت فشار نخجيروان - احداث مرغداري آقاي هاديزاده جهت افتتاح به مناسبت هفته جهادكشاورزي