برگزاري جلسه در ارتباط با پيش آگاهي وراههاي مديريت تلفيقي كنترل آفات وبيماريهاي مهم درختان ميوه اي

درمورخه 93/3/19جلسه توجيهي باغداران شهرستان محلات درمحل سالن جلسات مديريت جهادكشاورزي با حظور بهره برداران وكارشناسان مديريت برگزار گرديد. دراين جلسه  باموضوع ارتباط با پيش آگاهي وراههاي مديريت تلفيقي كنترل آفات وبيماريهاي مهم درختان ميوه اي براي باغداران آموزش داده شد.