بازدید آقايان قربان زاده مسول اداري مالي آقاي رستم پور و آقاي يزداني مسول امورمالي واعتبارات موسسه شيلات ايران به همراه آقاي مهندس صفري مديرشهرستان وكارشناسان مديريت از محل اجراي سايت دهكده ماهيان زينتي شهرستان

درتاريخ 93/02/30 با حضور آقايان قربان زاده مسول اداري مالي آقاي رستم پور و آقاي يزداني مسول امورمالي واعتبارات موسسه شيلات ايران به همراه آقاي مهندس صفري مديرشهرستان وكارشناسان مديريت از محل اجراي سايت دهكده ماهيان زينتي شهرستان بازديد نمودند .