بازديد از مزارع گندم شهرستان محلات

درتاريخ 93/03/11 آقاي خدرايي مدير زراعت استان به همراه خانم شريفي مدير هماهنگي ترويج استان آقاي صفري مديرشهرستان محلات وكليه كارشناسان ومسؤلين توليدات گياهي شهرستانهاي استان ازمزارع گندم (ارقام سيوند وبكراس )بازديد نمودند.