احداث كانال روستاي نخجيروان

 

رديف عنوان پروژه محل اجرا بر آورد اوليه مبلغ تضمين به ريال رتبه و رشته مورد نياز
1 احداث كانال شهرستان محلات -روستاي نخجيروان 129/887/785 10/396/634 آب-آبياري  زهكشي

 

مناقصه نخجيروان