آگهي مناقصه انتقال و توزيع آب

 

 

 

شماره :109/1/10108

تاریخ : 90/12/6

آگهی تجدید مناقصه

مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان محلات در نظر دارد پروژه ذیل را از طریق مناقصه به پیمانکاران دارای رتبه و صلاحیت واگذار نماید . از متقاضیان شرکت در مناقصه دعوت به عمل می آید جهت دریافت اسناد مناقصه به امور مالی شهرستان واقع در محلات خیابان جمهوری اسلامی خیابان جهاد مراجعه نمایند  .

1- مهلت دریافت اسناد از تاریخ 1390/12/07 لغایت 1390/12/11

2- مهلت ارائه پاکت قیمت از تاریخ 1390/12/13 لغایت 1390/12/15

( ارقام به ريال )

 

ردیف

عنوان پروژه

محل اجراء

برآورد اولیه

مبلغ تضمیمن

رتبه در رشته مورد نیاز

1

آبرسانی دهکده گل محلات

محلات

362/233/114

5/140/000

انتقال و توزیع آب

 

علی صفری

مدیرجهاد کشاورزی شهرستان محلات