آگهي مناقصه احداث شبکه 20 کیلو ولت به طول 800 متر نصب 5 دستگاه ترانسفورماتور 100 کاوا

آگهی تجدید مناقصه

 

مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان محلات در نظر دارد پروژه های ذیل را از طریق مناقصه به شرکت ها و پیمانکاران دارای رتبه و صلاحیت واگذار نماید . از متقاضیان شرکت در مناقصه دعوت به عمل می آید جهت دریافت اسناد مناقصه به امور مالی شهرستان واقع در محلات خیابان جمهوری اسلامی خیابان جهاد و یا به امور قراردادها و پیمان های سازمان جهاد کشاورزی استان واقع در خیابان جهاد مراجعه نمایید .

 

1-مهلت دریافت اسناد از تاریخ 1390/12/13 لغایت 90/12/16

2-مهلت ارائه پاکت قیمت از تاریخ 90/12/17 لغایت 90/12/20

 

( ارقام به ريال )

ردیف

عنوان پروژه

محل اجراء

برآورد اولیه

مبلغ تضمین

رتبه در رشته مورد نیاز

1

احداث شبکه 20 کیلو ولت به طول 800 متر نصب 5 دستگاه ترانسفورماتور 100 کاوا

محلات

دهکده گل

516/380/243

7/082/000

برق یا نیرو

 

 

 

علی صفری

مدير جهاد کشاورزي شهرستان محلات